Tokyo. Yokohama. Kyoto. Arashiyama. Matsuo-Taisha. Naoshima. Nara. Enoshima